Bestuur en beleid

LOGO G+EOp deze pagina vindt een toelichting plaats op bestuur en beleid van de Stichting Rijwielpadenfonds Gooi- en Eemland.

 —NB— Zie ook Fusiebericht van 30 april 2021

Doelstelling
De doelstelling van de stichting is het beheren van een fonds waaruit bijdragen worden verstrekt voor aanleg, beheer en onderhoud van toeristische fietspaden in Gooi en Eemland en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. Zie laatste Statutenwijziging d.d. 3-7-2012.

Inkomsten
De stichting heeft zijn inkomsten uit renten van eerder ingelegde gelden, legaten, erfenissen of uit eenmalige of periodieke giften en uit (jaarlijkse) bijdragen van begunstigers.

Begunstigers kunnen zich aanmelden via het e-mail adres van de stichting, zie hieronder, of via de pagina Contact op deze site.
Voor nieuwe begustigers vanaf 2021 geldt dat de jaarbijdrage € 16,50 is; voor bestaande begunstigers met jaarbijdrage is voor 2021 nog sprake van een minimum bijdrage van € 15,00.

Bestuurssamenstelling per 29 april 2021     —NB— Zie ook Fusiebericht van 30 april 2021
Functie                     Naam                        Adres en woonplaats                            
Voorzitter                 Jan Willem Gast       Lage Vuurscheweg 16, 1251 TT  Laren
Secretaris                Henk Uunk                Plaggenweg 399, 1406 TV  Bussum
Penningmeester      Johan Drost

Bestuursleden worden voor 4 jaar aangesteld en zijn herbenoembaar. De termijnen van de bovenstaande bestuursleden lopen af op respectievelijk 1-7-2023, 1-7-2024 en 1-7-2021.

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen vergoeding, toelage of compensatie voor tijdsbesteding.
Voor gemaakte directe kosten, mits passend binnen de activiteiten van de stichting, kunnen de bestuursleden een declaratie indienen, te accorderen vóór uitbetaling door een ander bestuurslid dan de indiener.
Bovenstaand beloningsbeleid is ongewijzigd sedert de oprichting van de stichting.

Liquiditeitsbeleid
De stichting belegt (tijdelijke) gelden conservatief op (spaar- en deposito-)rekeningen bij Nederlandse financiële instellingen.
Bovenstaand liquiditeitsbeleid is sinds eind 2013 identiek aan dat van de voormalige vereniging.

Beleidsplan – algemeen en verantwoording –
Gezien de beperkte middelen en hoge kosten van uitvoering van nieuw beleid (c.q. aanpassingen aan de structuur van het padenbestand) resulteert niet ieder jaar in een vrijgave van middelen. Per jaar bepaalt het bestuur of en hoeveel geld beschikbaar wordt gesteld voor invulling van de doelstelling van de stichting. De jaarlijkse verantwoording van het bestuur vindt u op de pagina Verantwoording en Financiën.

Vaste gegevens

Naam                                    Stichting Rijwielpadenfonds Gooi- en Eemland
Adres stichting                   zie adressen van voorzitter en secretaris hierboven.

RSIN / fiscaal nummer        801779303
Kamer van Koophandel     4119 4355

Website                                www.rijwielpadenGooienEemland.nl
Voor de goede orde: deze website maakt geen gebruik van cookies.

E-mail adres                         RPFonds.GenE@gmail.com

IBAN rekening nummer      NL90 RABO 0308 4800 66

Incasso-informatie              In geval van incasso is uw Machtigingskenmerk gelijk aan uw begunstigersnummer en ons Incassant ID is NL67 ZZZ 4119 4355 0000. Wij voeren incasso uit na tijdige vooraankondiging.