Voornemen tot fusie

Het bestuur maakt bekend, dat unaniem door de bestuursleden van Stichting Rijwielpadenfonds Gooi- en Eemland en Stichting Steun Goois Natuurreservaat  in de tweede helft van november 2020  een voornemen tot fusie is getekend.

Zoals al in de jaarverslagen 2018 en 2019 is te lezen, heeft het bestuur van uw stichting (Rijwielpadenfonds) gekeken of op lange termijn er een goede borging is van de door en namens de begunstigers, en daarvoor door de leden van de Rijwielpadenvereniging Gooi &  Eemland, samengebrachte gelden die bedoeld zijn voor het langjarige instandhouden van een rijwielpadennetwerk in het Gooi en Eemland.


In de loop van de tijd heeft het bestuur de conclusie getrokken, dat bundeling van krachten met een andere instelling met vergelijkbare doelstelling het beste de belangen dient om de lange termijn doelen van de stichting te borgen.
Na verkennende gesprekken is het bestuur van oordeel, dat samengaan met de Stichting Steun Goois Natuurreservaat (Steunstichting) de beste kansen geeft voor de beoogde borging.


Afspraken bij voornemen tot fusie

De intentie tot samengaan is vastgelegd in een tweetal documenten: het ‘Voornemen tot fusie’ en de ‘Toelichting bij het voornemen tot fusie’. In deze documenten zijn afspraken gemaakt, die een goede borging geven voor de besteding van de in te brengen gelden, zowel op moment van inbreng als voor daarna binnenkomende gelden, die te oormerken zijn als gerelateerd aan de rijwielpaden. Denk bijvoorbeeld aan legaten en erfenissen aan de voormalige vereniging of aan het Rijwielpadenfonds. De gelden blijven administratief gescheiden als ‘Rijwielpadenfonds’.

Ook de ons bekende paden van de Utrechtse gemeenten Baarn en Soest houden aanspraken. Namens het Rijwielpadenfonds treedt uw secretaris toe tot het bestuur van de Steunstichting.


Vervolgstappen

Er komen een aantal juridisch noodzakelijke acties, waarna de ondertekening van het definitieve fusie-document zal kunnen plaats vinden. Naar verwachting zal de fusie in de loop van 2021, met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021, zijn beslag krijgen.


Wat betekent de fusie voor de begunstigers?

Er is sprake van een juridische fusie, waarbij het Rijwielpadenfonds onder algemene titel opgaat in de Steunstichting.
Zoals hierboven gemeld, worden binnenkomende gelden, die te herleiden zijn tot het doel ‘Rijwielpaden’, blijkend uit de intentie bij een nalatenschap, door een aantekening hiervan bij overboeking of door gebruik van de ‘oude’ betaalrekening van het Rijwielpadenfonds, geoormerkt voor de doelstelling van het Rijwielpadenfonds.

Begunstigers of voormalige leden met in hun testament een nalatenschap ten gunste van de voormalige Rijwielpadenvereniging Gooi & Eemland, respectievelijk de Stichting Rijwielpadenfonds Gooi- en Eemland, hoeven geen actie te ondernemen. Te zijner tijd wordt door notarissen opsporing gedaan naar de rechtsopvolger, de Steunstichting, die de bijdragen ‘oormerkt’ ten behoeve van de rijwielpaden.

De huidige begunstigers gaan in principe ‘gewoon’ mee in het fusietraject, met alle bestaande vormen van begunstiging. Wel bestaat de mogelijkheid het begunstigerschap te beëindigen; zie hieronder.


Adreswijzigingen, beëindiging dan wel overstappen naar de Steunstichting kunnen de huidige begunstigers via onderstaand formulier regelen tot 1 februari 2021.
Voor continuatie is geen apart bericht nodig.


  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Uw keuze
  Ik blijf begunstig(st)er van het 'rijwielpadenfonds'Zet mij over als donateur naar de SteunstichtingBeëindig mijn begunstiging zonder over zetten

  Uw aanvullende informatie (optioneel)
  = U kunt hier bijv. gewijzigde adresgegevens, e-mail adres, telefoonnummer en/of bankrekeningnummer toevoegen =


   


  Comments are closed